FAQ

FAQ – VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

Kan ik nog deelnemen aan de zonnecentrale?

Alle zonnestroomdelen (aandelen in de centrale) zijn uitgegeven. Op dit moment is het dus niet mogelijk nog te participeren in de centrale.

Wat is SDE+ subsidie?

De Subsidie Duurzame Energieproductie (SDE+) van het Rijk is een exploitatiesubsidie voor grootschalige duurzame energieopwekkingsinstallaties met een grootverbruikaansluiting. Gedurende 15 jaar (met een jaar extra om eventueel resterende budget op te maken) wordt een vaste prijs per kWh voor de opgwekte stroom gegarandeerd. De subsidie keert het verschil uit tussen de gegerandeerde prijs (het basisbedrag) van €0,147/kWh en de gemiddelde marktprijs van stroom in een jaar. Als exploitant heb je daarmee zekerheid over de inkomsten op lange termijn en zijn de inkomsten niet meer (zo) afhankelijk van de ontwikkeling van de stroomprijs.

Wat gebeurt er met mijn zonnestroomdelen als ik verhuis?

U kunt uw zonnestroomdelen gewoon houden. Maar er is een regeling voor mensen die hun zonnestroomdelen willen verkopen tegen de dan geldende waarde aan andere deelnemers die willen uitbreiden of aan nieuwe deelnemers die zich hebben laten inschrijven op een inschrijf/wachtlijst.

Wat als een deelnemer aan de zonnecentrale meer opwekt dan zijn eigen verbruik?

Dat is geen probleem. Maar om zoveel mogelijk gegadigden in de gelegenheid te stellen in Wageningen lokaal duurzame stroom op te wekken wordt het aantal zonnestroomdelen in beginsel gemaximeerd op het totale jaarlijkse stroomverbruik van de deelnemer (waarbij 1 zonnestroomdeel een jaarlijkse productie van 217 kWh vertegenwoordigd). Maar gaat een deelnemer door energiebesparing  meer opwekken dan zijn eigen verbruik dan blijft het recht op de volledige opbrengst van de zonnestroomdelen bestaan.

Kunnen ondernemers meedoen aan Wageningen op Zon

Ja dat is mogelijk. Natuurlijke personen, ondernemingen en rechtspersonen kunnen deelnemen, mits ze gevestigd zijn in een onroerende zaak en een aansluiting hebben op het elektriciteitsnet. De maximale deelname van één lid in het eigen vermogen van de coöperatie is gemaximeerd op 10%.

Zijn er postcodebeperkingen voor de deelname?

Het aanbod van de coöperatie was oorspronkelijk gebaseerd op de de regeling verlaagd tarief energiebelasting. Met die regeling konden alleen die huishoudens die in de nabijheid van de zonnecentrale wonen (in de postcoderoos) gebruik maken van een energiebelastingkorting op de energienota. De postcoderoos zijn de 4-cijferige postcodegebieden die grenzen aan het postcodegebied waarin de zonnecentrale staat. Als alternatief voor de regeling belastingkorting heeft Coöperatie Wageningen op Zon eind 2014 SDE+ subsidie aangevraagd. Dat is een exploitatiesubsidie van het Rijk waarbij per geproduceerde kWh gedurende 16 jaar evenveel subsidie wordt uitgekeerd als de belastingkorting uit de regeling verlaagd tarief.  Deze subsidie is toegekend en de coöperatie heeft besloten het aanbod aan leden daarop te baseren. Er is daarmee geen postcode beperking meer. Alle Wageningers kunnen deelnemen aan de zonnecentrale.

Hoe werkt de verrekening?

De stroom die de zonnecentrale opwekt wordt door de coöperatie geleverd aan energieleverancier OM | Nieuwe Energie. De coöperatie ontvangt aanvullend over de geproduceerde stroom een exploitatiesubsidie (SDE+) van het Rijk. De netto opbrengst uit de verkoop van stroom en subsidie wordt naar rato van aantal zonnestroomdelen jaarlijks uitgekeerd aan de leden. AFM disclaimer

Is het verplicht om over te stappen naar een andere energieleverancier?

Coöperatie Wageningen op Zon verkoopt de geproduceerde stroom aan duurzame en coöperatieve energieleverancier OM | Nieuwe Energie. Nee, overstappen op energieleverancier OM | NIeuw Energie  is niet verplicht. Voor alle leden worden de netto opbrengsten uit verkoop van stroom en subsidie via de coöperatie aan de leden uitgekeerd. Door over te stappen op OM | Nieuwe Energie kunt u uw 'zelf' opgewekte stroom afnemen. Maar voor leden die klant worden bij OM betaalt OM een jaarlijkse bijdrage aan de onderhouds- en beheerkosten van de zonnecentrale aan de coöperatie van €40. Deze jaarlijkse vergoeding komt ten goede  aan het jaarlijkse rendement dat wij uitkeren aan onze leden. Aan leden die niet overstappen wordt daarom door de coöperatie een jaarlijkse contributie van €3 per zonnestroomdeel in rekening gebracht. Als u overstapt naar OM maak dan gebruik van de Wageningen op Zon overstappagina: aanmelden.samenom.nl/WageningenOpZon OM nieuwe energie logo

Wat is de Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting?

Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting van 7,5 cent/kWh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. De korting van 7,5 cent per kWh (inclusief BTW gaat het om 9 cent) wordt verrekend met de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). De energieleverancier van het lid verrekent de belasting vervolgens met de Belastingdienst.